Statut Chrześcijańskiej Fundacji Semeia

 1. Rozdział I
  Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja pod nazwą Chrześcijańska Fundacja „SEMEIA”, zwana dalej Fundacją, działa
  na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach ( t. j. Dz. U z 2016 roku, poz. 40), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Ryszarda Podstołowicza oraz Macieja Tabora – zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym Repertorium A numer 8242/2020 sporządzonym przed notariuszem Pawłem Studzińskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną
  w Tarnowie, ul. Konarskiego 9, w dniu 21 września 2020 roku.

§ 2.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Bochnia.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
  w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rodziny, pracy i polityki społecznej.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przystępować do spółek i współpracować
  z innymi fundacjami.
 4. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 5. Symbole, loga i nazwa Fundacji podlegają ochronie prawnej.

§ 4.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji jej celów.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 5.

Fundacja została powołana w celach:

 1. Działalności ewangelizacyjnej;
 2. Działalności w zakresie formacji chrześcijańskiej;
 3. Działalności wspomagającej rozwój kościołów i wspólnot chrześcijańskich;
 4. Prowadzenia ośrodków spotkań, modlitwy, ewangelizacji, nauki i kultury;
 5. Promowania kultury spotkania i dialogu w przestrzeni publicznej;
 6. Działalności na rzecz integracji społeczności lokalnych;
 7. Promocji kultury zakorzenionej w tradycji chrześcijańskiej;
 8. Działalności na rzecz małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa;
 9. Działalności na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 10. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin;
 11. Działalności charytatywnej;
 12. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 13. Promocji i organizacji wolontariatu;
 14. Przeciwdziałania patologiom społecznym;
 15. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 16. Działalności na rzecz resocjalizacji osadzonych w zakładach karnych oraz w innych jednostkach penitencjarnych;
 17. Działalności na rzecz reintegracji społecznej oraz organizacji pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich najbliższym.

§ 6.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • organizowanie i finansowanie wydarzeń o charakterze ewangelizacyjno-formacyjnym,
 • organizowanie i finansowanie miejsc modlitwy i formacji,
 • organizowanie i finansowanie kursów, szkoleń, seminariów, mityngów, wykładów
  i warsztatów związanych z działalnością statutową fundacji w kraju i zagranicą,
 • organizowanie i finansowanie konferencji, koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac, promocji książek w kraju i zagranicą,
 • przekazywanie środków dla Kościołów, wspólnot, związków religijnych, kościelnych osób prawnych,
 • organizowanie i finansowanie obozów, rekolekcji i warsztatów formacyjno-wypoczynkowych;
 • organizowanie festynów i imprez o charakterze charytatywnym,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
 • finansowanie wydatków związanych z nabywaniem książek, fachowej prasy, pomocy edukacyjnych i programów komputerowych,
 • finansowanie leczenia i rehabilitacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • pomaganie rodzinom dotkniętym kryzysem, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci znajdujących się w tych rodzinach,
 • wspieranie organizacji publicznych i pozarządowych działających w obszarze pomocy dzieciom, rodzinie, kulturze,
 • współpracę z administracją rządową i samorządową poprzez udział
  w rządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych programach profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, pomocy dla osób bezdomnych oraz bezrobotnych poszukujących pracy,
 • organizację wolontariatu na rzecz osadzonych w zakładach karnych,
 • realizację projektów wspierających resocjalizację osadzonych w zakładach karnych,
 • podejmowanie inicjatyw służących pomocy postpenitencjarnej oraz reintegracji społecznej byłych osadzonych po opuszczeniu zakładu karnego,
 • prowadzenie poradnictwa indywidualnego, rodzinnego i grupowego
  o charakterze psychologicznym i psychoterapeutycznym, z uwzględnieniem interwencji kryzysowej,
 • dofinansowywanie przedsięwzięć służących podnoszeniu lub uzyskiwaniu kwalifikacji przez członków Fundacji i pracowników Biura Fundacji.

2. Zakres gospodarczego działania Fundacji obejmuje według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 • stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 • wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 • pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  (PKD 59.11.Z),
 • działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
  i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
 • działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  (PKD 59.13.Z),
 • działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
 • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
 • reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
 • przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 • działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
 • działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
 • pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
 • działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
 • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
 • działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
 • działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
 • działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 • dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
 • wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
 • działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),
 • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 • działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
 • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 • artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),
 • działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
 • sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
 • sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
 • sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z)
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
 • sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
  (PKD 47.89.Z),
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 • działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).

3. Jeśli do prowadzenia któregokolwiek z przedmiotów działalności wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków i/lub uzyskanie zezwolenia/koncesji/zgody działalność ta może być prowadzona po spełnieniu takich warunków i/lub uzyskaniu zezwolenia/koncesji/zgody.

4. Fundacja dla osiągnięcia swoich celów może wspierać technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 7.

 1. Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 2.000 (słownie: dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych na prowadzenie działalności statutowej oraz 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 1. Fundacja nie ma prawa:
 2. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związkach małżeńskich albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
 3. przekazywać majątku Fundacji bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji i ich bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób trzecich. Nie dotyczy to sytuacji, w której wykorzystanie majątku na rzecz tych osób wynika bezpośrednio z celu statutowego Fundacji,
 4. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 5. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
  w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji i pracownicy Fundacji, albo ich osoby bliskie.

§ 8.

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 2. wpłat Fundatorów i innych świadczeń,
 3. darowizn, spadków i zapisów,
 4. dotacji i subwencji osób prawnych,
 5. dochodów ze zbiórek lub imprez publicznych,
 6. dochodów z majątku Fundacji,
 7. dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji,
 8. odsetek bankowych,
 9. obligacji,
 10. funduszy inwestycyjnych,
 11. dochodów z działalności gospodarczej.
 12. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 13. Dochody pochodzące z darowizn oraz z dziedziczenia mogą być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkodawców i darczyńców.
 14. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny (jednorazowej lub łącznej) w wysokości, co najmniej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeśli wyrażą takie życzenie.
 15. Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

 

Rozdział IV
Organy i sposób zorganizowania

§ 9.

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

Rada Fundacji

§ 10.

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest organem stanowiącym, opiniującym i kontrolnym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków. Radę Fundacji powołują uchwałą Fundatorzy.
 3. Rada powoływana jest na czas nieokreślony i może być decyzją Fundatorów lub ich Pełnomocnika w każdym czasie odwołana w całości lub w odniesieniu do każdego z jej członków.
 4. W razie odwołania Rady w całości nowy skład Rady uchwałą powołują Fundatorzy.
 5. Fundatorzy z mocy Statutu mają prawo powołać siebie w każdym czasie w skład Rady Fundacji .
 6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 7. rezygnacji zgłoszonej pisemnie do Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady,
 8. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 9. śmierci członka Rady,
 10. odwołania przez Fundatorów.
 11. Członkowie Rady:
 12. nie mogą łączyć udziału w niej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji,
 13. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 14. nie mogą być związani z Fundacją stosunkiem pracy.
 15. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, przy czym mogą otrzymać
  z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.
 16. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, w skład Zarządu Fundacji lub nawiązania przez niego z Fundacją stosunku pracy, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu – odpowiednio: na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 17. Uzupełnienie składu Rady Fundacji następuje na podstawie uchwały Rady podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 11.

 1. Do zadań Rady należy, w szczególności:
 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu,
 5. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
 6. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji; zakres zmian w statucie może obejmować także rozszerzenie lub konkretyzację celów Fundacji oraz sposobów ich realizacji,
 7. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 8. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatorów lub Zarząd Fundacji,
 9. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,
 10. wybór pełnomocnika reprezentującego Fundację przy czynnościach prawnych dokonywanych z członkami Zarządu Fundacji,
 11. W celach wykonywania swoich zadań kontrolnych Rada uprawniona jest do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji i żądania od członków Zarządu złożenia wyjaśnień pisemnych i ustnych.

§ 12.

 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołują Fundatorzy. Na posiedzeniu tym Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz
  w roku.
 3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Fundatorów, lub Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów.
  W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, z wyjątkiem uchwał dotyczących zmian w statucie Fundacji, połączenia i likwidacji Fundacji, które dla swej ważności wymagają uchwał podjętych bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z tym, że w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
 1. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, Fundatorów, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 3. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
 4. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
 5. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, a ich udział w posiedzeniach ma charakter doradczy.
 6. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady, powołuje ona ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.
 7. Członkowie Rady mogą działać za pośrednictwem swoich pełnomocników.
 8. Rada może przyjąć regulamin swojej działalności

 

Zarząd

§ 13.

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 3 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesów, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji w drodze uchwały, na okres 3 lat,
  po zatwierdzeniu przez Fundatorów lub działającego w ich imieniu Pełnomocnika.
 2. Członek Zarządu może zostać odwołany przez organ, który go powołał.
 3. Fundator może być członkiem Zarządu.
 4. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.
 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 6. Pierwszy skład Zarządu Fundatorzy powołują uchwałą na okres 3 lat; członkowie tak powołanego zarządu wskazują Prezesa i Wiceprezesów.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji bądź śmierci członka Zarządu.
 8. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
 9. Odwołanie członka Zarządu następuje w szczególności w razie:
 10. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 11. prowadzenia działań niezgodnych ze statutem Fundacji,
 12. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 13. choroby, ułomności, utraty sił powodującej niezdolność do sprawowania funkcji,
 14. nienależytego wypełniania funkcji członka.

§ 14.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 3. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz zgodnie z przyjętymi zasadami,
 4. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 5. realizacja celów statutowych,
 6. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 7. zarządzanie majątkiem Fundacji,
 8. ustalanie wymiaru zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji, zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków poniesionych przez wolontariuszy,
 9. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
 10. ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
 11. składanie wniosków do Rady Fundacji o zmianę statutu,
 12. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji,
 13. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.
 14. Zarząd zobowiązany jest do 31 marca roku następnego przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni. Pierwszym rokiem obrachunkowym jest rok 2020.
 15. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§ 15.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,
  a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków organu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
  W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, a ich wynagrodzenie ustala Rada Fundacji.
 6. Przy czynnościach prawnych pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu Fundację reprezentuje pełnomocnik wybrany uchwałą Rady.

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 16.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie lub Wiceprezes Zarządu wspólnie z odpowiednio umocowanym Pełnomocnikiem.
 2. Złożenie oświadczenia woli obejmującego rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych wymaga uprzedniej i pisemnej zgody dwóch członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady.
 3. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować jednoosobowo Członek Zarządu lub Pełnomocnik Fundacji.

 

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 17.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Decyzję o rozpoczęciu i przedmiocie działalności gospodarczej zastrzega się do kompetencji Zarządu, który podejmuje w tym zakresie decyzję w formie uchwały.
 3. Rozszerzenie przedmiotu działalności gospodarczej Fundacji możliwe jest na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji.
 4. Działalność gospodarcza nie wymaga organizacyjnego wyodrębnienia w formie zakładu, może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację.
 5. Wszelkie dochody pochodzące z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.
 6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów Fundacji.

 

Postanowienia końcowe

§ 18.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania z tym, że w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

§ 19.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla bardziej efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, z zastrzeżeniem, że w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

§ 20.

 1. Fundacja ulega likwidacji po osiągnięciu celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu.
 3. O likwidacji Fundacji, Zarząd Fundacji zawiadamia właściwe organy administracji państwowej.
 4. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
 5. W razie śmierci Fundatorów albo choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do wykonywania uprawnień wynikających ze statutu, ich uprawnienia wykonuje Rada Fundacji, chyba, że statut stanowi inaczej.
 6. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach, respektujących system wartości oparty na nauczaniu Kościoła katolickiego.

Tarnów, dnia 21 września 2020 roku